Bubbelkammarstripper och mobil fast bädd för rening av stripperluft från rening av grundvatten.

Station för regenerering av mobila fasta bäddar med ånga där klorerade kolväten kondenseras ut kolvätena destrueras externt.

Vid en större verkstadsindustri i Ungern som visade sig kraftigt förorenad av farligt avfall från tidigare verksamhet har en av Europas största saneringsprojekt genomförts. Saneringen har skett på olika sätt med borttransport av de mest förorenade jordmassorna för extern destruktion, deponering av andra massor i en tätad deponi på 200 000 m3 försedd med lakvattenrening samt biologisk behandling av främst oljeförorenade jordmassor.
Då grundvattnet under industriområdet visade sig vara kraftigt förorenat av i första hand klorerade kolväten sker rening av grundvattnet i området i 10 st grundvattenextraktionsbrunnar med strippingmetoden. Vissa utsläpp från stripprarna kan ej innehålla EU’s VOC – direktiv varför dessa försetts med fasta adsorbtionsbäddar med aktivt kol. Filtren är regenererbara vilket sker ca: 1 ggr/månad då dom flyttas till en station där regenereringen sker med ånga och de klorerade kolvätena utondenseras för extern destruktion.