Fasta bäddatr

Lösta föroreningar i vatten eller föroreningar i processluftsströmmar kan adsorberas till olika typer av fasta material i fasta bäddar. När en viss mäng adsorberats har bädden ej förmåga att ta upp mer varvid ett genombrott sker och föroreningarna passerar igenom bädden. Byte av eller regenerering av adsorbenten i bädden måste då ske.

Det finns olika typer av adsorbtions system:
  • Bäddar av engångstyp där adsorbenten byts ut och destrueras
  • Regenerering av bädden sker på plats med t.ex. ånga eller hetluft och föroreningen kondenseras ut eller förbränns
  • Adsorbenten tas, i lös form eller hela adsorbören, till annan plats för regenerering eller reaktivering.

Adsorbenten kan vara av olika typer beroende på förorening eller applikation. Exempelvis används aktivt kol, zeoliter eller polymera material som adsorbenter men även naturliga material som torv kan användas.

Fördelar

  • Relativt okomplicerad utrustning
  • Relativt låga tryckfall
  • Små problem med restprodukter och avloppsvatten från regenerering

Exempel på tillämpningar

• Toxiska eller färg- ämnen i avloppsvatten
• VOC och illaluktande ämnen i olika typer av process-  och ventilationsluft