RotorschemaRotormaterial

Rening och destruktion av utsläpp bestående av t.ex. lösningsmedel (VOC) till luft sker ofta genom förbränning (oxidation) där omvandling huvudsakligen sker till CO2 och H2O. Detta sker vid en temperatur av ca: 300oC vid katalytisk eller 850oC vid termisk förbränning. För att minska energibehovet går det att i denna typ av utrustning koncentrera upp halten VOC i den luft som skall förbrännas till en mindre ström varvid energibehovet kraftigt minskar och processen i vissa fall kan gå autotermt (utan stödenergi).

Fördelar

  • Låga tryckfall
  • Relativt låg känslighet för partikelförorenad luft
  • Lätt utrustning som kan placeras på tak

Exempel på tillämpningarpplications

  • Process- och ventilationsluft från målerier i verkstads- , plast- och träindustrier
  • Olika typer av processluft från processindustrier 
  • Tryckprocesser och ventialtionsluft i tryckeriindustrier